Ειδικοί έλεγχοι διασκευής Υγραερίου & Φυσικού αερίου (LPG & CNG)

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1_3

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα κίνησης φυσικού αερίου (CNG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
 2. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου
 3. Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής υποβιβαστή πίεσης (εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα)
 4. Βεβαίωση καλής λειτουργίας συσκευής φυσικού αερίου σε συνδιασμό με αισθητήρα οξυγόνου (σε όχημα με ρυθμιζόμενο καταλύτη)
 5. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 6. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος CNG

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται και το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης
 4. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
 5. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος LPG